Macros per pound

Calories 644     Protein. 90g    Fat 28.8g     Sodium 200mg

Salmon, Atlantic

$22.99Price